Yoga therapie verhalen: blog 8

[English below]

Module 2: Hulpmiddelen om beweging te ontdekken

Tijdens de yogatherapie sessies maken we ook gebruik van verschillende props. Hulpmiddelen die je lichaam ondersteunen om daarmee beweging op een andere manier waar te kunnen nemen.
Er kan heel veel zonder deze props, maar met kan er vaak net even meer. Sommige hulpmiddelen zijn makkelijk te improviseren en te veranderen, anderen weer wat minder.

Hier komen ze:
De Yogamat: handig om op te liggen of staan, maar soms is een dikke deken oid net even wat comfortabeler. Een matras is al weer snel te dik. Je wilt wel de feedback die je van de grond krijgt kunnen voelen. Verder is een matje handig omdat deze gebruikt kan worden ter vervanging van het vilten matje, een deken (al is het een beetje een harde variant dan) en het stripje, waarover straks meer. Dus een yogamat is erg handig om te hebben.
Het Blok: een blok van kurk, hout of schuim gebruik je als hulpmiddel om de grond te verhogen, als ondersteuning voor je lichaam en als voorwerp waar je met je lichaam lichte kracht op uit kan oefenen om een beweging te ondersteunen. Als verhoging en ondersteuning kunnen boeken soms wel als vervanging dienen, maar als hulpmiddel bij beweging wordt dat lastig. Iets van een Tupperware bakje wat stevig is maar niet te zwaar zou daarvoor in de plaats kunnen. Maar een setje van 2 blokken zijn wel heel handig om te hebben.
De Riem: De yoga riem gebruik je als hulpmiddel tijdens bewegingen, soms als verlengstuk van je arm, en als hulpmiddel om je lichaam bepaalde richtingen, van bv de stand van de schouders, te kunnen laten ervaren. Het is een prop die vrij makkelijk vervangen kan worden, maar een echte hebben is handiger. Je kan altijd een gewone riem gebruiken of een stuk touw of bijvoorbeeld het ceintuur van je ochtendjas. Het voordeel van een yogariem is dat je ze in lange varianten hebt die je voor sommige bewegingen echt nodig hebt.
De Deken: Bijna onmisbaar om je lichaam te ondersteunen of warm te houden, afhankelijk van de beoefening die je doet. Bij voorkeur is dit een stevige dikkere deken, een verhuisdeken, een wollen deken of een ‘echte’ yogadeken (verhuisdeken is echt perfecte goedkoper alternatief), bij voorkeur geen fleecedeken, deze zijn als ondersteuning vaak niet stevig genoeg. De deken kan ook het vilten matje vervangen als zachtere variant. Ik gebruik hem opgerold om er dan overheen te gaan liggen en handig als hoofdondersteuning in zijwaarts liggende houdingen. Je kan dan natuurlijk ook een kussen gebruiken, maar deze zou dan ook stevig genoeg moeten zijn.
De Strip: Deze schuimrubberen strip gebruik je voornamelijk voor oefeningen gerelateerd aan de mobiliteit van de ruggenwervel. Je kan deze vervangen door een yogamatje strak op te rollen, maar dat is toch wel net anders.
Het Vilten matje: Dit is een matje wat je op kan rollen en op verschillende manieren op kan liggen om vervolgens beweging te gaan onderzoeken. Het is een stuk steviger dan een deken en een stuk zachter dan een yogamat.
De Theraband: Deze elastieken weerstand band kan bij bewegingen de lading verzwaren of weerstand bieden om zo meer kracht te oefenen en soms kan het ook ingezet worden om een gevoel van stabiliteit te creëren om zo functioneler te kunnen bewegen.
Tennisballen: Deze gebruik je om mee te masseren met als idee om meer bewustwording te creeren in de gebieden waar je dan mee werkt. Dus niet zozeer alleen voor massage, maar in combinatie met beweging om je lichaams- en bewegingsbewustzijn te trainen.
Het Bolster: Dit is een groot stevig cilindrisch (rond of ovaal) kussen wat voor restorative yoga een waardevolle investering is.

Dit zijn de props waarmee we werken in onze sessies, de ene wat essentieler dan de ander, maar als je echt behoefte hebt om beter, functioneler en pijnvrij te bewegen zijn ze zeker de investering waard.

Ben met de props die we gebruiken tijdens onze sessies.

Module 2: Tools to discover movement

During the yoga therapy sessions we also use different props. Tools that support your body in order to be able to perceive movement in a different way.
A lot can be done without these props, but you can often do more with them. Some tools are easy to substitute and improvise, others less so.

Here they are:
The Yoga Mat: handy to lie or stand on, but sometimes a thick blanket or something similar is just a little more comfortable. A mattress tends to be too thick. You do want to be able to feel the feedback you get from the ground. A mat is also handy because it can be used to replace the felt mat, a blanket (although it is a bit of a hard variant) and the strip. More about these later.
The Block: a block of cork, wood or foam is used to raise the ground, as a support for your body and as an object on which you can apply light force with your body to support a movement. Books can sometimes serve as a replacement to elevate the floor and to give support, but as an aid to movement it’s a bit more tricky. Something like a Tupperware container that is sturdy but not too heavy could be useful in that case. But a set of 2 blocks are very handy to have in your yogakit.
The Belt: You use the yoga belt as an aid during movements, sometimes as an extension of your arm, and as an aid to guide your body in certain directions, such as changing the position of the shoulders. It is a prop that can be replaced quite easily, but having a real one is more convenient. You can always use a regular belt or a piece of rope or, for example, the belt of your dressing gown. The advantage of a yoga belt is that you have them in long variants that you really need for some movements.
The Blanket: Almost indispensable for support or to keep your body warm, depending on the practice you do. Preferably this is a sturdy thicker blanket, a wool blanket or a ‘real’ yoga blanket (moving blanket is really a perfect cheaper alternative), preferably not a fleece blanket, these are too flimsy. The blanket can also replace the felt mat as a softer variant. I use it rolled up to lie over and useful as head support in side-lying poses. You can of course also use a pillow, but that should also be firm enough.
The Strip: You mainly use this foam rubber strip for exercises related to the awareness and mobility of the spine and back. You can replace this by rolling up a yoga mat tightly, but that is slightly different experience.
The Felt mat: This is a mat that you can roll up and lie on in different ways and then investigate movement. It is a lot firmer than a blanket and a lot softer than a yoga mat.
The Theraband: This elastic resistance band can bring load to movements or offer resistance. It can also be used to create a feeling of stability in order to move better functionally.
Tennis balls: You use these to massage with the idea to create more awareness in the areas you’re working on. So, not so much just for massage, but in combination with movement to train your body and movement awareness.
The Bolster: This is a big cilindrical (round or oval) cushion that is of incredible value for restorative yoga practices.

These are the props we work with in our sessions, some more essential than others, but if you’re really intersted in moving better, more functional and pain-free, they are definitely worth the investment.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: