Yoga therapie verhalen: blog 7

[English below]

Module 2: Mijn eigen patronen

Mijn eigen beoefening blijft zich verder verdiepen. Doordat ik nu meer met anderen werk en hun patronen en compensaties mag zien, onderzoek ik mijn eigen beweging ook verder. Soms door de bewegingen die ik bij anderen zie of juist niet zie, te imiteren om waar te nemen wat er dan in mijn lichaam gebeurt. Niet dat dat dezelfde ervaring geeft, maar wel weer een ander perspectief en eventueel begrip van beweging. En soms is het een beweging die ik zelf al vaak genoeg heb gedaan, maar met hernieuwde aandacht weer opnieuw kan ervaren.

Zo heb ik de afgelopen maanden opgemerkt dat ik erg goed ben in beweging isoleren (mits het binnen mijn bewegingsbereik ligt). Tegelijkertijd voel ik nu ook steeds beter dat het kunnen isoleren regelmatig gelinkt is met het tegenhouden van een deel van het lichaam wat ‘niet zou moeten bewegen’, maar dat dus eigenlijk wel wil doen. En ook dat is gewoon een compensatie. Als ik echt langzaam beweeg vanuit zachtheid (dus dat alles mag bewegen wat wil bewegen en dus een beetje ‘sticky’ is) dan is de ruimte die ik kan ervaren toch wel wat kleiner.
Het interessante is dat er aanspanningen zijn, bijvoorbeeld in mijn rug, die bijna als een reflex werken. Die spieren worden gewoon actief terwijl ze niks met de beweging te maken hebben. Niet gek dus dat ik een bijna onvoelbare spanning in mijn rug heb die heel soms aan het licht komt, maar door dit werk steeds voelbaarder mag worden. En hoe voelbaarder het wordt hoe meer ik ermee kan.

Deze spanningen in mn rug bewust ontspannen laten blijven tijdens de bewegingen, schijnen ook licht op andere aanspanningen in mijn buik en mijn kaken. En hoeveel meer er in mijn lichaam kan ‘stromen’ op het moment dat ik mij daar bewust van wordt. Vaak begint m’n buik te borrelen of moet ik gapen.
Door al deze nieuwe ervaringen, is ook mijn ervaring van mijn beweging aan het veranderen. Waar ik eerst nog iets in mijn knieen voelde knakken bij bepaalde bewegingen, voel ik nu een rustige vloeiende beweging. Daarnaast merk ik dat met het afwisselende fysieke werk wat ik nu doe in het project waar ik nu in zit, ik weinig last heb van pijntjes en mijn lichaam steeds beter weet te gebruiken en daardoor veel kan en me sterk voel.

Het is ook enorm leuk om de inzichtmomenten te zien wanneer ik met vrienden/clienten werk. Hoe de bewustwording en het zelfvertrouwen groeit, de beweging functioneler wordt en de compensatie/pijn vermindert.


Module 2: My own patterns

My own practice continues to deepen. Since I now work more with others and can see their patterns and compensations, I also investigate my own movement on a deeper level. Sometimes by imitating the movements that I see or do not see in others, to observe what happens in my body. Not that it gives the same experience, but a different perspective and possibly understanding of movement. And sometimes it is a movement that I have done often enough myself, but can experience again with renewed attention.

For example, I’ve noticed over the past few months that I’m very good at isolating movement (provided it’s within my range of motion). At the same time, I now also feel better that my ability to isolate is regularly linked to bracing a part of the body that ‘shouldn’t move’, but actually wants to do so. Which is just another way of compensation. If I move really slowly from a place of softness (so that everything can move that wants to move and might therefore be a bit ‘sticky’), the range of motion that I can experience is a bit smaller.
The interesting thing is that there are tensions, for example in my back, that work almost like a reflex. Those muscles simply become active while they have nothing to do with the movement. It is therefore not surprising that I have an almost imperceptible tension in my back that occasionally comes to light, but is becoming more and more noticeable through this work. And the more tangible it becomes, the more I can work with it.

Allowing these tensions in my back to remain consciously relaxed during the movements also shine a light on other tensions in my abdomen and jaws. And how much more of a flow I can experience through my body the moment I become aware of it. My belly often starts to bubble or I have to yawn.
Because of all these new experiences, my experience of my movement is also changing. Where I first felt something click in my knees with certain movements, I now feel a quiet, flowing movement. In addition, I notice that with the varied physical work that I now do in the project I am currently involved in, I do not suffer from aches and pains and know how to use my body better and therefore I can do a lot and feel strong.

It’s also really nice to see the insight moments when I work with friends/clients. How awareness and self-confidence grows, the movement becomes more functional and the compensation/pain decreases.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: