Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

Hieronder publiceren we de algemene voorwaarden van het aanbod (programma’s, cursussen, lessen, workshops en retraites) van Vyana Yoga.

 1. De overeenkomst
  De leerovereenkomst wordt gesloten tussen de consument die het programma, de cursus, de workshop, de les of de retraite volgt (hierna “u”) en Vyana Yoga, die training biedt. Het studiecontract wordt gevormd door uw aanvaarding van het aanbod door Vyana Yoga (registratie) en hun bevestiging door Vyana Yoga. De leerovereenkomst bevat de cursussen waarop u zich inschrijft, inclusief lesmateriaal en de trainingsdagen die zijn gekoppeld aan de trainingen, programma’s, cursussen en retraites. De studieovereenkomst is van toepassing op de totale duur van de training. Vyana Yoga gaat ervan uit dat je actief deelneemt aan de training. Vyana Yoga zorgt voor een goede planning en planning van trainingsdagen. Van Vyana Yoga mag je verwachten dat training op hoog niveau wordt aangeboden door gekwalificeerde instructeurs, hoogwaardig lesmateriaal en adequate voorzieningen. Vyana Yoga zal zich inspannen om het programma met succes te voltooien.
 2. Registratie en reflectie
  Door u te registreren voor het programma, de cursus, de workshop, de les of de retraite van Vyana Yoga wordt een studieovereenkomst overeengekomen voor de duur van de training, zoals gespecificeerd in de training en informatie en gaat u akkoord met de hier vermelde voorwaarden. Als er opleidingsspecifieke voorwaarden van toepassing zijn, worden deze vermeld in de cursusinformatie. De trainingsinformatie, zoals hoe te beginnen en het curriculum, zijn te vinden op de website. De diensten en ondersteuning die voortvloeien uit het studiecontract zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst treedt in werking zodra Vyana Yoga uw aanvraag heeft ontvangen en Vyana Yoga u een ontvangstbewijs heeft gestuurd. Als het abonnement via internet is afgesloten, ontvang je een automatische bevestiging met inlogcodes voor ons Vyana Yoga Member-gedeelte waar je het contract kunt vinden; als het abonnement anders is afgesloten, sturen we u de bevestiging per e-mail. Er is een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat we de registratie aan u hebben bevestigd (herroepingsrecht). Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht binnen deze periode, kunt u ons per post of e-mail een verklaring sturen dat u de overeenkomst wilt beëindigen. Doet u dit echter twee weken tot een week voor de start van het programma, de cursus, de workshop, de les of de retraite, dan moeten we 50% van de kosten in rekening brengen in verband met de reeds door ons gemaakte kosten. Als u na 1 week voor het evenement wilt annuleren, kunnen we geen geld terugbetalen (annulering). U kunt de cursus een jaar uitstellen zonder administratieve kosten. Bij uitstel langer dan een jaar worden administratieve kosten in rekening gebracht, dit is 20% van het cursusgeld.
 3. Toelating
  Om toegelaten te worden tot de programma’s, workshops, cursussen, lessen en retraites, moet u de Nederlandse of Engelse taal begrijpen. Onze cursussen, lessen, workshops en retraites worden op verzoek in het Engels of Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is in beide talen beschikbaar. Als er vereisten zijn, wordt dit op onze website geschreven per programma, cursus, klas, retraite of workshop.
 4. Betaling en late betaling
  De huidige kosten zijn te vinden op de website van Vyana Yoga. Betaling geschiedt via IDEAL, SOFORT, Paypal, Bancontact of Creditcard, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Vyana Yoga garandeert dat de vergoeding niet wordt gewijzigd tijdens de studie. Mocht u voor de vervaldatum nog niet hebben betaald dan Vyana Yoga u na het verstrijken van die datum een ​​betalingsherinnering en geeft u de mogelijkheid om binnen tien werkdagen na ontvangst van deze herinnering te betalen. Als u na de vervaldatum van de betalingsherinnering nog steeds niet hebt betaald, is Vyana Yoga gerechtigd rente en redelijke kosten voor (buitengerechtelijke) inning in rekening te brengen. De rente kan worden berekend vanaf de vervaldatum van de betaling en is gelijk aan de wettelijke rente. Tijdens de behandeling van een klacht of geschil, schort Vyana Yoga het in rekening brengen van rente en overige kosten op. Als u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichtingen voldoet, kan Vyana Yoga de cursus tijdelijk onderbreken totdat de betalingsachterstand is verstreken. Als Vyana Yoga een incassoprocedure start, wordt de claim uitgebreid tot het volledige bedrag van het openstaande collegegeld voor het lopende academiejaar, aangevuld met incasso en andere kosten, en wordt de studie tijdelijk onderbroken. Bij overdracht aan een incassobureau worden de opgegeven kortingen geannuleerd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van uw verplichting om studiegeld en andere kosten te betalen, zelfs als je hebt aangegeven dat je werkgever je studiegeld betaalt. Vyana Yoga is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van het studiemateriaal als je studie al een tijdje standhoudt. Dan is het aanschaffen van een bijgewerkte studie voor uw rekening.
 5. Studie en dienstduur
  Het studiecontract eindigt automatisch na het aflopen van de training zoals vermeld in uw registratie; de wederzijdse rechten en verplichtingen houden op te bestaan ​​op het moment dat het studiecontract eindigt. Als een cursus of workshop wordt geannuleerd, kunt u zich indien mogelijk voor een andere datum aanmelden. Vyana Yoga behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het curriculum aan te brengen of programma’s, cursussen, klassen, retraites of workshops te annuleren wanneer te weinig deelnemers zich hebben geregistreerd (minder dan vier). Bij onze programma’s, cursussen, workshops, behandelingen en lessen gaat de deur 15 minuten voor aanvangstijd open voor registratie en om te veranderen indien nodig. De deur sluit vijf minuten na de starttijd, zodat iedereen zonder onderbrekingen van de lessen kan genieten.
 6. Lesmateriaal
  Het cursusmateriaal inclusief extra materiaal dat online is verzonden vanuit het programma waarvoor het bedrag is betaald, mag u behouden, maar niet gebruiken anders dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of doneren van lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de training berusten bij Vyana Yoga (waar van toepassing).
 7. Klantenservice
  Vyana Yoga doet natuurlijk alles om de best mogelijke opleiding te bieden. Als u een opmerking of klacht heeft over de geleverde service, kunt u uw opmerking of klacht achterlaten via e-mail. Vyana Yoga stelt alles in het werk om de klacht zo snel mogelijk op te lossen. De verantwoordelijkheid voor de tijdige en nauwkeurige openbaarmaking van uw persoonlijke informatie blijft te allen tijde bij u. Voor het afhandelen van vragen van administratieve aard of de inhoud van de training zijn wij per e-mail bereikbaar. Deze vragen worden door Vyana Yoga binnen tien werkdagen na ontvangst beantwoord. Voor vragen die een langere verwerkingstijd vereisen, antwoordt Vyana Yoga binnen 48 uur met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 8. Aansprakelijkheid
  Op het studiecontract is Nederlands recht van toepassing. Voor zover Vyana Yoga toerekenbaar is en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Vyana Yoga beperkt tot vergoeding van directe schade. Massage en yoga zijn geen vervanging voor medisch onderzoek of behandeling. U bent verantwoordelijk voor het inwinnen van advies van een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener voor psychische en / of lichamelijke aandoeningen. Voordat u begint met de yoga- of massagebehandeling, cursus, programma, workshop, les of retraite, moet u ons op de hoogte stellen van uw medische situatie. Het is uw verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw medische situatie tijdig door te geven, zodat we uw medische gegevens kunnen bijhouden. U begrijpt dat Vyana Yoga niet aansprakelijk kan worden gesteld als u de bijgewerkte medische situatie niet op tijd hebt gegeven. Vyana Yoga is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortvloeit uit een van haar diensten.
 9. Wet bescherming persoonsgegevens
  In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt de door u verstrekte informatie, zoals naam en (e-mail)adres en verdere gegevens ingevuld op het intake formulier, opgenomen in onze administratie. Vyana Yoga gebruikt het intake formulier om uw doel en vorderingen te kunnen monitoren en overige gegeven welke u deelt, om u op de hoogte te houden van de training van Vyana Yoga of gerelateerde informatie. Als u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, kunt u dit schriftelijk of per e-mail doen om Vyana Yoga op de hoogte te stellen. Vyana Yoga verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over privacy.
 10. Weigering
  Vyana Yoga behoudt zich het recht voor om studenten in speciale omstandigheden te weigeren en / of te verwijderen. Dit is van toepassing op studenten die frauduleus handelen of handelen buiten de sociale norm en agressief of gewelddadig gedrag worden dat past bij communicatie, per telefoon of digitaal of persoonlijk.
 11. Wijziging van voorwaarden
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de voorwaarden door Vyana Yoga worden gewijzigd. Vyana Yoga publiceert wijzigingen ten minste twee weken vóór de ingangsdatum op de website van Vyana Yoga.

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Vyana yoga. Hier beschrijven we hoe we omgaan met uw persoonlijke informatie, die wordt verzameld door Vyana yoga.

Introductie
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. We leggen uit waar we uw informatie opslaan en waarom we dit doen. We informeren u ook over uw rechten met betrekking tot uw informatie en hoe u deze rechten kunt gebruiken. De privacyverklaring wordt soms gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen.

Rianne Wolswinkel, Vyana yoga

 1. Vyana yoga
  Je bent momenteel de privacyverklaring van Vyana yoga aan het lezen. Vyana yoga is een eenmansbedrijf gericht op het onderwijzen van yoga en massage, in de vorm van groepsyogalessen, individuele yoga- en massagesessies en workshops. Er zijn situaties waarin uw gegevens worden verzameld door Vyana yoga. Het is daarom goed dat u weet wat er wordt gedaan en hoe u uw wensen over uw gegevens kunt aangeven. Deze verklaring gaat hierover. Als u zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van uw gegevens door Vyana yoga, neem dan gerust contact met ons op!
  Vyana yoga is een eenmanszaak, die wordt gerund door Rianne Wolswinkel.
 2. Doel gegevens
  Persoonlijke gegevens worden verzameld door Vyana yoga voor een aantal doeleinden. Deze worden hieronder uitgelegd.
  01. Verzenden van nieuwsbrieven
  Vyana yoga stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op het delen van kennis. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het juiste formulier op de Vyana-yogawebsite. Bovendien kunt u mondeling of tekstueel worden gevraagd om u aan te melden.
  02. Intake formulier
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Vyana yoga een intakeformulier gebruikt. Dit formulier zal uw ‘dossier’ vormen en  bevat relevante aantekeningen van de sessies over uw gezondheidstoestand en vorderingen mbt tot het geformuleerde doel zoals beschreven. Vyana yoga heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier waar een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op rust.
  03. Neem contact met ons op
  Uw gegevens worden verzameld wanneer u via de website contact opneemt met Vyana yoga. Dit formulier vraagt ​​echter alleen om de nodige informatie om een ​​voorstel of dienst te kunnen aanbieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectbeschrijving.
  04. Analytics
  De website van Vyana yoga verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn daarom niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming of om de gemaakte overeenkomsten uit te voeren, of omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële klanten en / of aannemers.
  05. Cookies
  Vyana Yoga maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat alles correct wordt weergegeven en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Hierdoor kunnen wij u op maat gemaakte inhoud en advertenties aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd om ze te plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen zodat cookies niet langer worden opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser. Klik op de link voor meer uitleg. https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 3. Ontvangers
  De gegevens ontvangen en verwerkt door Vyana yoga worden beheerd door:
  01. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de juiste lijst in Mailchimp.
  02. iCloud drive
  Het intake formulier zal worden opgeslagen op de iCloud drive. Klik op de link om hun privacy verklaring te lezen.
  03. Transip
  De e-mail van Vyana yoga wordt gehost door Transip. Als u contact met ons opneemt via de formulieren of via e-mail, worden deze e-mails opgeslagen op de TransIP-servers.
  04. Sociale media
  Vyana yoga maakt gebruik van verschillende sociale mediaplatforms zoals: Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, Soundcloud, Linkedin. Klik op het relevante platform om naar hun privacyverklaring te gaan.
 4. Bewaartermijn
  Uw gegevens worden langer bewaard door Vyana yoga, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we uw gegevens langer moeten bewaren vanwege een wettelijke regeling.
  01. Verzenden van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, IP-adres en voorkeuren worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar info@vyanayoga.nl
  02. Intake formulier
  De gegevens en aantekeningen die worden gemaakt op het intake formulier zullen worden opgeslagen op de iCloud drive gedurende onze samenwerking tot een jaar na de laatste sessie.
  03. Neem contact met ons op
  Op het moment dat u via e-mail contact opneemt met Vyana yoga, worden de gegevens die u verzendt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die e-mails worden maximaal twee jaar bewaard.
  04. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem en zijn dus niet gekoppeld aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in Google Analytics.
 5. Beveiliging
  Er worden geen fysieke kopieën van uw persoonlijke gegevens gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de bovengenoemde systemen en software. De persoonlijke gegevens beheerd door Vyana yoga of door eerder genoemde derden zijn alleen toegankelijk via de bovenstaande software en beschermd door een wachtwoord en waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij twee-stapverificatie, wordt een code gegenereerd uit de software en verzonden naar Vyana yoga. Deze code moet tijdens het inlogproces worden gebruikt. De apparaten die uw gegevens openen, zijn elk ook vergrendeld met een wachtwoord en / of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Bovendien wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de Vyana-yogawebsite privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slot vóór de url.
 6. Uw rechten
  Recht van toegang
  U heeft het recht om uw gegevens die zijn vastgelegd en opgeslagen met Vyana yoga te allen tijde op te vragen. Dit doet u door een e-mail te sturen of door Vyana yoga te bellen. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.
  02. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens gewijzigd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Vyana yoga. U kunt uw gegevens over de nieuwsbrief aanpassen via de juiste URL onderaan elke e-mail.
  03. Recht op overdracht
  Als u overschakelt naar een andere partij of dienst en u heeft de gegevens nodig die zijn opgeslagen bij Vyana yoga, dan heeft u het recht om deze over te laten dragen. Vyana yoga moet vervolgens al uw gegevens overdragen aan de andere partij.
  04. Recht om gegevens te wissen
  Wilt u niet langer dat uw gegevens worden vastgelegd met Vyana yoga? Dan heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen.
  05. Recht om een ​​klacht in te dienen
  U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat Vyana yoga uw gegevens niet correct verwerkt. Dit kan via deze link.
  06. Recht om het gebruik van gegevens te stoppen (bezwaar)
  Wilt u niet dat Vyana yoga uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te stoppen. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@vyanayoga.nl met een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij de foto, nummers onderaan het paspoort, ID-nummer en sofinummer onleesbaar zijn. Het doel is om binnen een maand te reageren.
 7. Verplichtingen
  Vyana yoga verwerkt persoonsgegevens op basis van een legitiem belang, namelijk een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten of producten van Vyana yoga via e-mail. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. De gegevens die verplicht moeten worden verstrekt, zijn de minimaal vereiste gegevens voor het leveren van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. Als deze verplichte informatie niet wordt verstrekt, kan Vyana yoga de relevante service niet aanbieden. Als het nodig is om gegevens die u met Vyana yoga hebt gedeeld, te delen met anderen dan de bovengenoemde partijen (bijvoorbeeld het aanbieden van een service), zal uw toestemming eerst gevraagd worden. Vyana yoga behoudt zich het recht voor om de gegevens bekend te maken wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer Vyana yoga het gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek / proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Vyana yoga te beschermen. Daarbij proberen we altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

info@vyanayoga.nl | +31628695270 | Roeterskamp 18 | 3925WC Scherpenzeel | Btw. Nr. NL001926098B61 | KVK Nr. 62818368

Bijgewerkt op 27 januari 2021