🧘🏽 Yoga therapie verhalen: Een laagje dieper

[English below]

Wanneer ik vertel dat ik yoga therapie geef, kijken mensen mij nog vaak een beetje vreemd aan. Het woord yoga in yoga therapie zou eigenlijk anders mogen. Yoga geeft al snel de indruk van lenig en intensief bewegen, ik voel er een stuk rigiditeit in. En hoe gaat dat je nou van je pijn en ongemak afhelpen? Een betere naam zou eigenlijk bewegingstherapie zijn, of misschien wel persoonlijke ontwikkeling. De ingang bij yoga therapie is het lichaam en we kijken naar beweging. Bewegingen die je kan maken op een functionele manier waarbij je lichaam goed reageert op wat je vraagt, vanuit ontspanning en zachtheid. En de bewegingen die moeilijker gaan, waarbij je lichaam moet compenseren omdat het mobiliteit en ondersteuning vanuit zichzelf mist.

En natuurlijk werken we aan het verbeteren van de manier waarop je beweegt én dit is eigenlijk niet te scheiden van dat wat daaronder zit. Waarom beweegt je lichaam zoals het nu beweegt? Wat is er gebeurd wat spanning heeft gecreëerd, wat nu nog steeds in je lichaam zit? Alles wat je ervaart in je leven neem je met je mee, de ‘goede ervaringen’ die lichtheid, ruimte en plezier brengen en de trauma’s die spanning en zwaarte brengen. Soms is het alleen de herinnering en het geleerde wat achterblijft, soms blijft de spanning en zwaarte ook in je lichaam.

Nu wil dat niet zeggen dat een yoga therapie traject een zwaar en niet leuk proces is. Het is juist, in mijn ervaring, een mooi traject. Het gaat over het voelen van het lichaam en de feiten over wat je daadwerkelijk voelt in het moment in plaats van het verhaal van wat is geweest en wat je eromheen bouwt. Weer meer verbinden met dat wat je lichaam je vertelt en daarnaar luisteren. Daar zit zoveel wijsheid in. In mijn jarenlange ervaring met angstaanvallen, voel ik nu nog steeds soms de angst wel eens opkomen, maar door te voelen en te luisteren, is mijn relatie tot die angst nu dusdanig anders dat het zich niet meer ontwikkelt tot een angstaanval. Het is nu een ervaring die ik kan voelen in het moment, doordat ik door middel van eenvoudige beweging in een veilige setting mijn lichaam weer heb durven voelen en er niet meer bang voor ben.

En zo opent dat deuren naar diepere lagen die gevoelt kunnen worden, als je daaraantoe bent. Zonder dwang, met alle tijd, je stapje voor stapje meer verbinden met je lichaam, zodat je durft los te laten, omdat je hebt ervaren dat je kan vertrouwen op dat wat je lichaam je vertelt en weet dat je daarnaar kan en durft te luisteren en naar kan handelen. Zo laat spanning los, kan je lichaam zich weer vrijer bewegen en kies je steeds meer dat wat voor jou klopt, vanuit liefde (voor jezelf en daarmee ook voor de ander).


🧘🏽 Yoga therapy stories: A deeper layer

When I tell people that I do yoga therapy, people often look at me a bit strange. The word yoga in yoga therapy should actually be different. Yoga quickly gives the impression of flexible and intensive movement, I feel that there is a rigidity to it. And how is that going to help you get rid of your pain and discomfort? A better name would actually be movement therapy, or perhaps personal development. The way in in yoga therapy is the body and we look at movement. Movements that you can make in a functional way, where your body responds well to what you ask, from a place of relaxation and softness. And the movements that are more difficult, where your body has to compensate because it lacks mobility and support on its own.
And of course we are working on improving the way you move and this is actually inseparable from what lies beneath it. Why does your body move the way it moves now? What happened to create tension that is still in your body today? You take everything you experience in your life with you, the ‘good experiences’ things that bring lightness, space and pleasure and the traumas, that bring tension and heaviness. Sometimes it is only the memory and the learnings that remain, sometimes the tension and heaviness also remain in your body.

Now that does not mean that a yoga therapy trajectory is a heavy and not fun process. It is, in my experience, a beautiful trajectory. It’s about feeling the body and the facts about what you actually feel in the moment, rather than the story of what has been and the story you build around it. Connect more with what your body tells you and listen to it. There is so much wisdom in that. In my years of experience with anxiety attacks, I still sometimes feel the anxiety coming on, but by feeling and listening, my relationship to that anxiety is now so different that it no longer develops into an anxiety attack. It is now an experience that I can feel in the moment, because through simple movement in a safe setting I have dared to feel my body again and am no longer afraid of it.

And so it opens doors to deeper layers that can be felt, if you’re up to it. Without force and with time, step by step you connect more with your body, so that you dare to let go, because you have experienced that you can trust what your body tells you and know that you can and dare to listen ánd can act upon it. In this way tension is released, your body can move more freely and you increasingly more able to choose what is right for you, from a place of love (for yourself and therefore also for others).

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: