๐Ÿง˜๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Yoga therapie verhalen: Ayurveda’s digestive reset deel II

[English below]

De digestive reset zit erop! Het is een interessant proces geweest. Het was niet de eerste keer dat ik mโ€™n dieet veranderde. Ruim 2 jaar geleden deed ik het ook, toen vanwege mโ€™n nieraandoening. Daar zat meer angst onder, was een rigoreuze plotse verandering en een meer gelimiteerd dieet. Ik was de hele dag met eten en bereiding bezig. Deze keer was het een bewuste keuze met op- en afbouw, met voedzaam, gebalanceerd eten.

De grootste lessen waren dat ik het volgend jaar in februari/maart moet doen. Het is hier in Spanje voor mijn systeem al een tijdje zomer en in de zomer heeft mijn lichaam andere dingen nodig dan in het voorjaar. Het trage, zware, vochtige van de winter is hier al een poosje voorbij en wordt het voor mij nu juist belangrijk om op de pitta (het vuur) in mijn systeem te gaan letten. Vorig jaar raakte dat behoorlijk uit balans in augustus en was ik flink ziek.

Het Spaanse eetritme is voor mijn systeem niet echt optimaal. Nu wist ik dat al een tijdje, maar dat werd nu nog duidelijker. Vanuit de ayurveda is het idee dat je eet wanneer je lichaam daarom vraagt (niet je hoofd welke wil snacken, maar daadwerkelijk dat gevoel van โ€˜hongerโ€™). Als ik om 9 uur mโ€™n havermoutje eet, heb ik rond 12-13 uur echt wel trek in lunch, helemaal wanneer het de bedoeling is dat ik niet snack tussendoor. Hier in de community wordt er om 14.30 geluncht en dat redde ik niet. Ik heb mezelf zelfs weer eens โ€˜hangryโ€™ meegemaakt, dat was lang geleden en niet heel gezellig ๐Ÿ˜‰ Al zei mijn ayurveda juf daar wel over dat dat een teken is dat de agni sterk is en dat is het hele idee van de reset. Daarbij bleek het een stuk uitdagender wanneer er in de community elke dag superlekker wordt gekookt en ik elke dag met mn kitchari zit. Zeker ook lekker, maar niet altijd makkelijk. Eten is toch een sociaal ding en niet mee kunnen doen, ook al is het een keuze, raakte mij af en toe wel.

In ayurveda wordt ook altijd over poep gepraat, want als je niet (bijna) dagelijks gemakkelijk kan poepen, dan is dat iets om naar te kijken (zowel letterlijk naar je poep kijken als figuurlijk naar wat er aan de hand is wanneer je niet regelmatig makkelijk kan poepen). Wat ik merkte was dat de reset me daar ook mee hielp. Ik kan soms wel eens lichte constipatie hebben, maar met de reset werd dat steeds beter. Wat ik daarin heb geleerd is dat de kruidenthees die ik normaal regelmatig drink, juist een droge kwaliteit heeft voor het lichaam. Ik moest vaker plassen, ook โ€™s nachts) en denk dat dat ook de constipatie hielp. Met de reset heb ik juist water met een klein beetje zout en maple sirup gedronken met soms wat citroen of limoen, wat een hydraterend drankje is en ik denk dat dat enorm geholpen heeft. Ik drink dat nu nog steeds.

Het niet snacken was echt een mindset dingetje. Wat zijn gedachten toch sterk en wat hebben die toch een invloed op hoe ik me voel. Nu de reset voorbij is merk ik dat ik vooral โ€™s avonds weer mee snaai met mโ€™n lief. En dan vooral melkchocolade, wat mijn lichaam eigenlijk helemaal niet zo ok vindt. Ik zit even in een rebelse f*ck it periode. Totdat ik me een keer misselijk eet en het dan weer makkelijker los kan laten, daar ga ik in ieder geval van uit ๏Š

Een mooie ervaring en ga zeker vaker dagjes monodieten en door blijven experimenteren met wat voor mijn systeem wel en niet werkt. Elke dag weer!


๐Ÿง˜๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Yoga therapy stories: Ayurvedas digestive reset part II

The digestive reset is done! It has been an interesting process. It wasn’t the first time I changed my diet. I did it more than 2 years ago, because of my kidney condition. That was more based on fear, the change was instant and the diet more restricted. I was busy with food and preparation pretty much all day.
This time it was a conscious choice with preparation and transitions, with nutritious food.
The biggest lessons were that I have to do it in February/March next year. To my system it’s been summer here in Spain for a while and in the summer my body needs different things than in the spring. The slow, heavy, dampness of winter has past for a while and it is now more important for me to start paying attention to the pitta (the fire) in my system. Last year it got quite out of balance in August and I was quite ill.

The Spanish eating rhythm is not really optimal for my system. I’ve known that for a while, but it became even clearer now. in Ayurveda, the idea is that you eat when your body asks for it (not the mind that wants to snack, but actually that feeling of ‘hunger’). If I eat my oatmeal at 9 o’clock, I’m really hungry for lunch around 12-13 o’clock, especially when I’m not supposed to snack in between. Here in the community, lunch is at 14.30 and I couldn’t last that long. I even experienced myself ‘hangry’ again, which had been a long time ago and wasn’t very pleasant ๐Ÿ˜‰ Although my ayurveda teacher did say that that’s a sign that the agni is strong, which is the whole idea of โ€‹โ€‹the reset. It turned out to be a lot more challenging while in the community, where they prepare delicious meals every day as I sat with my kitchari every day. Certainly tasty, but not always easy. After all, eating is a social thing and not being able to participate, even if it is a choice, occasionally affected me.

In Ayurveda, people always talk about poop, because if you can’t poop easily (almost) every day, then that is something to look at (both literally looking at your poop and figuratively at what is going on when you don’t regularly poop easily). What I noticed was that the reset helped me with that too. I can sometimes have mild constipation, but with the reset it got better. What I have learned is that the herbal teas that I normally drink have a dry quality for the body. I had to pee more often (including at night) and I think that helped the constipation too. With the reset I just drank water with a little bit of salt and maple syrup with sometimes lemon or lime, which is a hydrating drink and I think that helped a lot. I’m continuing to drink that now.

Not snacking was a real mindset thing. Being reminded of hoe thoughts influence how I feel and my state of being. Now that the reset is done, I notice that I snack again with my love, especially in the evening. Especially milk chocolate, which my body actually doesn’t like at all. I’m in a bit of a rebellious f*ck it period. Until I get nauseous from eating it too much which will make it easier to let go again, at least that’s what I assume ๐Ÿ™‚

A great experience and I will definitely go on monodiets more often and continue to experiment with what works and what doesn’t work for my system. Every day a new exploration.

Categories Uncategorised Tags

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: