🧘🏻‍♀️ Yoga therapie verhalen: Ayurveda’s Agni & Āma

[English below]

Zoals ik een tijd geleden heb gedeeld, in mijn training komt er ook veel ayurveda naar voren. Een paar jaar geleden vond ik dit al interessant, maar het bleef nooit hangen. Nu is daar mijn ayurvedajuf Mona en zij is fantastisch. De ingang naar ayurveda die zij gebruikt, snap ik. De afgelopen maanden en het komende jaar mag ik binnenstappen in Ayurvedaland!

In plaats van te focussen op de zogenaamde dosha’s, vata, kapha en pitta, die best heel ingewikkeld zijn, ligt bij haar meer de focus op agni en āma.
Agni is je zogenaamde veteringsvuur. Hoe sterker je agni is hoe beter jouw lichaam in staat is om te verteren. Daarmee wordt bedoeld dat je lichaam qua voeding zo veel mogelijk kan gebruiken en wat het niet gebruikt op een goede manier af kan voeren, maar ook mentaal, physiek en emotioneel gezien. Hoe ga je met emoties om, creëer je daar ruimte voor zodat deze niet vast komen te zitten in je lichaam, kan je lichaam bewegen? Dus het is veel breder dan alleen voeding.

Āma is de stagnatie, de afvalstoffen die vast komen te zitten in je lichaam en daardoor haar functionaliteit verminderd, bijvoorbeeld de wit/geel/bruine aanslag op je tong in de ochtend. Hoe sterker je agni, how vitaler je bent. Alles is in balans. Hoe meer āma, hoe meer disbalans en eventueel ziekte.

Het gaat dus allemaal om balans creëren en bewaren. Dit doe je door je lichaam te voelen en ernaar te luisteren en deze te zien in relatie tot je omgeving, het seizoen, je levensfase etc. Alles bestaat uit cycli. De dagen, maanden, jaren en levens hebben allemaal een cyclus, die ook nog eens variabel kunnen zijn. Het is dus interessant om te observeren wat je eet of wat er gebeurt om je heen en hoe je lichaam daarop reageert.

Het belangrijkste zelfzorg moment is de ochtend. Een goede ochtendroutine is het halve werk en kan je agni versterken, sowieso gaat het lichaam goed op rust en regelmaat. En wat een goede ochtend routine is hangt weer af van wat er voor jou werkt.

Mijn ochtend routine is momenteel: op tijd opstaan, tong schrapen, tandenpoetsen, met olie mn mond spoelen (oil pulling), warm water drinken, yoga/bewegen, meditatie, naar de wc (tot hier is allemaal āma verwijderen) en ontbijt. Af en toe doe ik een neusspoeling (jala neti) en sinds een paar dagen ben ik even gestopt met olie (abhyanga) op mijn lichaam, omdat het regenachtige warme dagen waren, en mijn huid vet begon te worden. Toen ik in Nederland was oliede ik mijn lichaam elke dag voor de yoga en dan meestal na de yoga douchen. Hierbij geef je je lichaam tijd om de olie te absorberen en alles wat overblijft kan je dan afspoelen zodat dat niet je poriën verstopt en āma wordt. Afhankelijk van de dag, het seizoen, mijn eigen cyclus, kan de ochtend routine veranderen.

Daarnaast zou lunch de hoofdmaaltijd moeten zijn of worden, want op het warmst van de dag is je agni ook het sterkst en s’avonds een lichte maaltijd welke allemaal met aandacht worden gegeten, zodat je lichaam er zoveel mogelijk uit kan halen.

Het is een hele wereld op zich en ik leer er enorm veel van! Het blijft zoeken naar wat werkt er voor mij, wat is haalbaar en hoe voel ik me erbij. Telkens weer een stapje proberen en die dan houden of niet en soms loopt het leven anders en houdt het bij rustig opstaan en ontbijten wel op. Maar sinds ik weer een wekker zet en vroeg op sta, voel ik me toch echt een stuk wakkerder en energieker dan wanneer ik te lang in mn bed blijf liggen. It’s all about balance!


🧘🏻‍♀️Yoga therapy stories: Ayurveda’s Agni & Āma

As I shared a while ago, there is a lot of Ayurveda being shared in my training. I’d found this interesting a few years ago, but it never stuck. Now there is Mona, my Ayurveda teacher and she is fantastic. She explains Ayurveda in a way that I can understand. In recent months and the coming year I’m entering Ayurvedaland!

Instead of focusing on the so-called doshas: ​​vata, kapha and pitta, which are quite complicated, she focuses more on agni and āma.
Agni is your so-called digestive fire. The stronger your agni is, the better your body is able to digest. This means that your body can process the food as much as possible and that it can properly dispose of what it does not use. It’s also mental, physical and emotional. How do you deal with emotions, do you create space for them so that they do not get stuck in your body, can your body move? So it’s much broader than just nutrition.
Āma is the stagnation, the waste products that get stuck in your body and thereby reduce its functionality. For example the white / yellow / brown deposit on your tongue in the morning. The stronger your agni, the more vital you are. Everything is in balance. The more āma, the more imbalance and possibly disease.
So it’s all about creating and maintaining balance. You do this by feeling and listening to your body and seeing it in relation to your environment, the season, your phase of life, etc. Everything consists of cycles. The days, months, years and lives all have a cycle, which can also be variable. So it is interesting to observe what you eat or what is happening around you and how your body reacts to it.
The most important self-care moment is the morning. A good morning routine is half the battle and can strengthen your agni. The body in general does well with rest and regularity. What a good morning routine is, depends on what works for you.
My current morning routine is as follows: getting up on time, tongue scraping, brushing teeth, rinsing my mouth with oil (oil pulling), drinking warm water, yoga/movement, meditation, going to the toilet (until here is all āma removal) and breakfast. Every now and then I do a nasal rinse (jala neti) and since a few days I stopped using oil on my body (abhyanga), because it was rainy warm days, and my skin started to get too oily. When I was in the Netherlands I oiled my body every day before yoga and usually shower after yoga. You give your body time to absorb the oil and then you can rinse everything that remains so that it does not clog your pores and become āma. Depending on the day, the season and my own cycle, the morning routine can change.
In addition, lunch should be or become the main meal, because your agni is the strongest during the warmest part of the day and a light meal in the evening, all of which are eaten with attention, so that your body can get the most out of it.
It’s a whole world in itself and I’m learning a lot from it! I keep looking for what works for me, what is feasible and how it makes me feel. Trying something, see if it works and then keep it or not. And sometimes life turns out differently and I just get up and have breakfast. But since I set an alarm again and get up early, I really feel a lot more awake and energetic than when I stay in bed for too long and it. It’s all about balance!

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: