🧘🏻‍♀️ Yoga therapie verhalen

Module 3: Meer krachttrainen om van pijn af te komen?

Regelmatig hoor ik dat clienten graag aan hun kracht willen werken omdat ze pijn ervaren en het gevoel hebben dat ze ‘zwak’ zijn in dat gebied. Nu kan het zijn dat dat inderdaad het geval is. Het zou óok zo kunnen zijn dat de kant die zwak is, constant weerstand aan het bieden is aan de tegenovergestelde kant, welke misschien constant aangespannen wordt, waardoor er geen zwakte is maar meer ‘geen kracht meer over’. Door dat constante schrap zetten, wat overigens een lichte aanspanning kan zijn, kan er pijn ontstaan. Het is heel goed mogelijk dat dat een onbewuste constante aanspanning is, die je dus niet zomaar los kan laten. Het zal eerst gevoelt moeten worden.

Het lichaam bestaat uit een grote balans, waarbij als er aan een kant iets aangespannen wordt er aan de tegenovergestelde kant iets los moet laten om de beweging te laten gebeuren. En dat kan heel zwart-wit zijn, maar ook, zoals wanneer je staat en loopt, een constant spel tussen de juiste balans creeren zodat de beweging soepel en vloeiend gemaakt wordt. Uiteindelijk en idealiter zijn dat activaties van verschillende spieren die gebeuren wanneer het nodig is, dus niet chronische aanspanning. Dit legt ook uit waarom het geen zin heeft om, wanneer bijvoorbeeld je schouders altijd opgetrokken zijn, ze actief omlaag te brengen en ze daar naartoe te ‘willen ontspannen’. Of wanneer je rugpijn hebt je buikspieren gaat trainen om de pijn te verminderen. Het kan zijn dat het verlichting biedt. Maar vaak is dat maar tijdelijk omdat je spanning en pijn met nog meer spanning op probeert te lossen.

De uitdaging zit het hem in het loslaten van spanning in de buitenste “powerspierlagen’ van je lichaam, zodat de dieperliggende kleinere houding- en steunspieren weer hun werk kunnen gaan doen. Zodra die balans weer meer terugkomt, zal de pijn op kunnen lossen en je lichaam soepeler en krachtiger kunnen bewegen. Je hoeft je compensaties niet meer te compenseren met kracht. Vanuit die pure beweging kan je dan weerstand of gewicht toe gaan voegen om sterker te worden, zonder vast te gaan zitten.


Module 3: More strength training to get rid of pain?

I regularly hear that clients like to work on their strength because they experience pain and feel that they are ‘weak’ in that area. Now that may indeed be the case. It could also be that this weak side is constantly resisting the opposite side, which may be constantly tightening, meaning that it’s not weak but there is “no strength left”. The constant bracing, which might be quite subtle, can cause pain. It is very possible that this is an unconscious constant tension, which you cannot just let go of. It has to be felt first.

The body consists of a large balance, where if something is tightened on one side, something on the opposite side has to let go in order for a movement to happen. And that can be very black and white, but also, like when you stand and walk, a constant game between creating the right balance so that the movement is smooth and fluid. Ultimately and ideally, these are activations of different muscles that kick in when it is needed, not chronically. This also explains why it makes no sense, if your shoulders are always hunched up for example, to actively lower them and ‘want to relax’ them there. Or when you have back pain, you train your abdominal muscles to reduce the pain. It may provide relief. But often that is only temporary because you are trying to resolve tension and pain with even more tension.

The challenge lies in releasing tension in the outer “power muscle layers” of your body, so that the deeper-lying smaller postural and support muscles can do their job again. As soon as that balance returns, the pain will dissolve and your body will be able to move more smoothly and powerfully. You no longer have to compensate your compensations with force. From that pure movement you can then add resistance or weight to get stronger, without getting tight.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: