🧘🏻‍♀️ Yoga therapie verhalen: Waarom?

[English below]

De vraag die ik vaak krijg is: waarom?

Waarom zou ik iets aan mijn pijn willen veranderen met yoga therapie, terwijl ik zonder zelf aan de slag te moeten ook al minder pijn kan ervaren. De masseur/fysio/chiropractor/pijnstillers etc. kunnen mij ook helpen en als het terugkomt ga ik gewoon weer.
Goed idee! Als dat voor jou werkt, is dat helemaal perfect.
Ik raad het ook niet aan om met yoga therapie te beginnen als je geen tijd of zin hebt om met regelmaat ruimte te creëren om je beweging en wat dat met je doet te onderzoeken.

De vergelijking die ik maak wanneer iemand vraagt: ‘Hoe vaak moet ik dit dan doen?’ is ten eerste, doe wat je kan en waarbij je je goed voelt. Je doet dit voor jezelf, niet voor mij. Én wanneer jij je schrijfarm hebt gebroken en je moet met je verkeerde hand leren schrijven (niet dat we nu nog zo veel schrijven, maar voor het idee) dan zal je wanneer je elke dag 20 minuten oefent, sneller vooruitgang boeken dan wanneer je 2x in de week 5 minuten wat doet. En wanneer je elke dag 3 uur achter elkaar doorgaat, doet je arm na een week misschien pijn. Het gaat allemaal om balans en af en toe is er ook wel eens een terugval én er valt altijd iets ontdekken wanneer je lichaam een nieuw patroon moet leren.

Zodra je met zelfonderzoek aan de slag gaat, leer je dingen over jezelf die je niet meer niet kan weten. Ik heb zo vaak ‘ignorance is bliss’ door mijn hoofd horen gaan, terwijl ik het daar niet meer mee eens ben . Op de lange termijn is het een weg van groei en als het goed is, beter in je lijf komen zitten. Op de korte termijn kan het leuk en interessant zijn en al snel verlichting van pijn geven, maar het kan ook confronterend zijn. Confrontatie is niet altijd leuk, dus is het fijn als je de ruimte hebt of kan creëren om daarmee te kunnen zijn. Het mooie is wel, je werkt aan een duurzame oplossing en hoeft het niet alleen te doen!


🧘🏻‍♀️Yoga therapy stories: Why?

The question I often get is: why?

Why would I want to change my pain with yoga therapy, while I can also experience less pain without having to do the work myself. The masseur/physiotherapist/chiropractor/painkillers etc. can also help me and if it comes back I just go again.
Good idea! If that works for you, that’s absolutely perfect.
I also don’t recommend starting yoga therapy if you don’t have the time or dedication to regularly create space to explore your movement and what it does with you.

The comparison I make when someone asks: ‘How often should I do this?’ is first of all, do what you can and feel good about. You’re doing this for yourself, not for me. And, if you have broken the arm you write with and you have to learn to write with the other hand (not that we write so much now, but it’s about the idea) then if you practice 20 minutes every day, you will make more progress than if you practice 5 minutes twice a week. And if you go on for 3 hours straight every day, your arm might hurt after a week. It’s all about balance and every now and then there is a setback and there is always something to discover when your body has to learn a new pattern.

As soon as you get started with self-examination, you learn things about yourself that you can no longer not know. I’ve heard ‘ignorance is bliss’ run through my head so many times, when I don’t agree anymore . In the long term it is a path of growth and if it is good, you will feel better in your body. In the short term it can be fun and interesting and quickly provide relief from pain, but it can also be confrontational. Confrontation isn’t always fun, so it’s nice if you have or can create the space to be with it. The good thing is, you are working on a sustainable solution and you don’t have to do it alone!

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: