🧘🏻‍♀️ Yoga therapie verhalen: Eerst voor jezelf zorgen

[English below]

Ik zit midden in de 1e week van de 3e module van mijn yoga therapie training. Wat is dit toch fantastisch! Maar echt!! Het is met Canadees tijdschema dus wanneer zij om 8.30 beginnen is het hier 16.30 en de eerste 3 dagen was het om 0.30 afronding. Net even anders, maar gelukkig goed te doen voor mij. Het is een mooie groep van 12 vrouwen (toch typisch dat er geen mannen zijn) en we begonnen gelijk goed met anatomie.
Nu is dat niet nieuw voor mij, maar de visie was toch net weer anders. Het woord arthrokinematics had ik nog nooit van gehoord en gaat over de bewegingen die bij het gewricht zelf kunnen gebeuren. Wat zou er moeten gebeuren bij welke beweging, heel functioneel dus en super interessant!

Daarna een dag selfcare, met veel meditaties en focus op hoe zorg je nu voor jezelf in de client therapeut situatie, want oh oh, wat kunnen we toch goed voor andere mensen zorgen… En ik zou mezelf niet erg geloofwaardig vinden als yoga therapeut met allerlei vage stress klachten waar ik niet naar luister, dus ook mooi om daar zo mee bezig te zijn.

In lijn daarmee zitten we nu in een paar dagen Ayurveda. Daar wilde ik altijd al graag meer over weten, en voila! Het zit er gewoon bij! Het is allemaal zo complementair aan elkaar en ook hierbij weer, net als met yoga, ga maar experimenteren met wat er voor jou werkt en doe daar wat mee. Iedereen is een individu en wat voor een ander werkt hoeft niet voor mij te werken. Ik merkte wel dat ik op een gegeven moment dacht ‘oh shit, ik kan dit niet niet meer weten en negeren’ een stukje ignorance is bliss (wat niet waar is maar toch) wat weer verdween. Want vaak weet ik (en we) wel wat echt fijn is voor het lichaam, maar is het zo makkelijk of een gewoonte om dat toch gewoon niet te doen (want ik doe toch al zo veel?, en maakt het nou echt uit? En ik heb gewoon geen zin, bleh). Dus met een glimlach en nieuwsgierigheid mag ik dingen uitzoeken om te onderzoeken of en wat het voor mij doet.

Ik ga voor het tongschrapen, en de netipot reiniging in de ochtend (om de Āma af te voeren, daarover een andere keer meer) en voor beter luisteren naar mijn hongergevoel en beter doseren met eten en meer CCF tea (komijn-, koriander-, venkelzaad)(om de Agni te stimuleren, ook daarover een andere keer meer). Hier in de community, ben ik erg goed geworden in mezelf volproppen met eten, omdat het lekker is en ze voor mij vaak iets aparts maken (want dieet) wat gewoon te veel is en dus op moet (dat is weer een heel ander verhaal..). En in de tussentijd ben ik lekker aan het onderzoeken waarom mijn bekken bewegen als ik mijn been optil (ook daarover de volgende keer meer!). Oh de potentie die ik in mezelf voel met dit werk, soms een beetje overweldigend, maar heerlijk!!
De onderzoeker en spons in mij is helemaal in haar nopjes 🙂

Ben met de netipot en de tongschraper 🙂

🧘🏻‍♀️Yoga therapy stories: Taking care of yourself first

I am in the middle of the 1st week of the 3rd module of my yoga therapy training. How fantastic is this! But really!! It’s a Canadian timetable so when they start at 8.30 am, it is 4.30 pm here and the first 3 days we finished at 0.30 am. Slightly different, but fortunately doable for me. It’s a nice group of 12 women (typically there are no men) and we got off to a good start with anatomy. It is not really new to me, but the vision here was slightly different. I had never heard the word arthrokinematics before and it refers to the movements that can happen at the joint itself. What should happen with which movement.., so very functional and super interesting!

Then a day of self-care, with a lot of meditations and focus on how to take care of yourself in the client therapist situation, because it’s so easy to take care of other people… And I wouldn’t consider myself very credible as a yoga therapist with all kinds of vague stress complaints that I don’t listen to, so it’s nice to be so busy with that.

In line with that, we are now diving into Ayurveda for a few days. I’ve always wanted to know more about that, and voila! It’s part of the program! It is all so complementary to each other and again, just like with yoga, you’re invited to experiment with what works for you and work with that. Everyone is an individual and what works for someone else may not work for me. I did notice that, at a certain point I thought ‘oh shit, I can’t not know and ignore this anymore’ a piece of ignorance is bliss (which is not true but still) that disappeared again. Because often I (and we) know what is really good for the body, but is it so easy or such a habit to just not do that (because I already do so much?, and does it really matter? And I just don’t feel like it, meh). So with a smile and curiosity I get to choose some practices and find out if and what it does for me.

I chose for the tongue scraping, and the neti pot cleansing in the morning (to clear the Āma, more on that later) and for better listening to my hungersensation, better dosing with food and more CCF tea (cumin, coriander, fennel seed) (to stimulate the Agni, more on that another time). Here in the community I’ve become very good at stuffing myself with food, because it’s tasty and they often prepare something separate for me (because diet) that is just too much and therefore has to all be eaten (that’s a whole other story.. ).

And in the meantime, I’m having fun exploring why my pelvis moves when I lift my leg (more on that next time too!). Oh the potential I feel in myself with this work, sometimes a bit overwhelming, but I’m loving it!!
The researcher and sponge in me is totally delighted 🙂

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: